Vedtægter

for
Slankeforeningen Fnuggeline

§1 – Formål

Stk. 1: “Fnuggeline” er en uafhængig forening med hjemsted i Lemvig kommune.

Stk. 2: Foreningen er oprettet den 1/10 2000 og dækker hele Danmark.

Stk. 3: Foreningens formål er at drive en forening inden for rammerne af gældende dansk lovgivning og uafhængig af økonomiske, politiske eller religiøse interesser, som skal støtte og fremme forståelsen for overvægtige kvinders interesser, samt støtte disse i at tabe sig.

 §2 – Medlemmer

Stk. 1: Følgende kan være medlemmer af foreningen: Kvinder som føler tilknytning til og kan støtte formålet.

Stk. 2: Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3: Kontingent opkræves en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i foreningens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for eventuel gæld, som foreningen lovligt har pådraget sig.

Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent indtil opkrævningen af følgende hele årskontingent.

Stk. 4: Medlemskab giver adgang til at afgive en stem­me på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§3 – Foreningens drift

Stk. 1: Foreningens drift finansieres ved offentlige tilskud, sponsorater, kontingent fra medlemmer og økonomiske bidrag fra støttemedlemmer.

Stk. 2: Foreningens midler må alene komme foreningens medlemsaktiviteter til gode.

Stk. 3: Overskud ved foreningens drift tilfalder foreningen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af medlemsfordele og til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for foreningens medlemmer. Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en bankkonto.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti med videre, som andre end foreningen disponerer over.

  

§4 – Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer og er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. §10, og træffer beslutning om foreningens nedlæggelse, jf. §11.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes årlig inden udgangen af juli måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst følgende dagsorden:     

1: Valg af dirigent og referent
2: Valg af stemmetællere.
3: Bestyrelsens beretning.
4: Godkendelse af det reviderede regnskab.
5: Indkomne forslag.
6: Fastsættelse at kontingent.
7: Valg af formand foretages i lige år.
Valg af kasserer foretages i ulige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8: Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter
9: Eventuelt.

Stk. 4: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag tilsendes kontaktpersonerne og vedtages eller forkastes af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10% af foreningens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling og vedlægges dagsorden.

Stk. 6: Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 10

Stk. 7: Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8: Der skrives referat under generalforsamlingen. Referatet underskrives af referent og dirigent og opbevares hos formanden.

§5 – Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Genvalg kan ske.

Suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget. 

§6 – Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1: Bestyrelsen har den daglige ledelse mellem generalforsamlingerne af foreningen og herunder ansvaret­ for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte foreningens midler, så de bliver til størst mulig gavn for foreningen og dens medlemmer og sørge for, at der tages skyldige økono­miske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for lovgivning, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 8, stk. 1.

 

§7 – Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1: Bestyrelsen holder møde efter behov.

Stk. 2: Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3: Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslut­ninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i et beslutningsreferat. Efter hvert møde underskrives referatet af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet, som opbevares hos formanden.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.

I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6: En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til per­soners eller foreningens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplys­ninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold.

Adresser på medlemmer udleveres ikke, der kan dog afviges fra denne beslutning i særlige tilfælde, hvor det vil være til gavn for foreningens arbejde. Sådanne afvigelser skal besluttes i bestyrelsen.

Stk. 7: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Medlemmers udgifter i forbindelse med foreningens arbejde dækkes efter regning. Der betales kørsel med beløb fastsat af bestyrelsen, dog max. statens takster.

Stk. 8: Lokalforeningernes vedtægter skal godkendes af landsforeningens bestyrelse.

Stk. 9: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§8 – Regnskab og revision

Stk. 1: Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 30/4. Regn­skabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af foreninger.

Stk. 2: Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 30/4, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand til fore1æggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabsåret går fra 1/4 til 31/3.

Stk. 4: Kontingentbetalingsfrist er den 30. juni.

§9 – Tegningsretten

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden eller kassereren. 

§10 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Vedtægtsbestemmelser og ændringer skal vedtages på en generalforsamling.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes og offentliggøres på foreningens website og tilsendes kontaktpersonerne senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Vedtægtsændringer vedtages ved almindelig stemmeflertal.

Nedlæggelse af foreningen vedtages jf. § 11. 

§11 – Nedlæggelse

Stk. 1: Beslutning om foreningens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Opnås 2/3 flertal ikke, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til §4 stk.5, hvorpå foreningen kan nedlægges med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: Ophører foreningen med at drive virksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3: Nedlægges foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil de økonomiske mellemværender er opgjort.

Stk. 4: Ved ophør af foreningen går overskydende midler til julemærkehjemmene.